http://coffeepro.top365.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: CoffeePro -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Pozor! Jedná se pouze o fiktivní obchod, zcela v souladu s institutem studentských "fiktivních firem". Objednávky nejsou vyřizovány!

 
1.   Všeobecné obchodní podmínky 
 
     Obchodní společnost CoffeePro, s. r. o. IČ 65425508, sídlem Janské Lázně, Obchodní 282, PSČ 542 25, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Fiktivním rejstříkovým soudem CEFIF Praha, oddíl C, vložka 1385, (dále jen „Dodavatel“)Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (dále ve VOP je prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen jen jako dodání „Zboží“), nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné Smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy (objednávky), ke které byly připojeny. „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka Objednatele, potvrzená Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn potvrdit objednávku i elektronickou poštou či telefonicky. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem podpisu těchto VOP, s výjimkou Smlouvy samotné.
 
2. Cena a platební podmínky  
 1.      Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu stanovenou v potvrzené objednávce. Nebyla-li cena
   objednávce stanovena, zavazuje se Objednatel uhradit Dodavateli cenu uvedenou v ceníku Dodavatele platném ke dni vystavení objednávky. Objednatel přijetím VOP potvrzuje, že měl možnost se s platným ceníkem Dodavatele seznámit. Cena Zboží je stanovena na www.coffeepro.top365.cz, nebo na aktuálních nabídkách FF CoffeePro, s. r. o., není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, cena obalů, speciálních úprav Zboží, cena palet atd. není součástí ceny.
 2.      Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, kterou vystavuje Dodavatel a kterou zašle Objednateli na adresu sídla či 
  místa podnikání, uvedenou v objednávce k rukám kontaktní osoby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 3.      Oprávnění fakturovat cenu vzniká Dodavateli dnem dodání Zboží, ledaže byla sjednána platba ceny předem, či byla ve
  Smlouvě sjednána jiná podmínka fakturace. V případě, že si Objednatel nepřevezme Zboží nejpozději do 15 dnů od sjednané doby dodání Zboží, považuje se poslední den této lhůty za den dodání Zboží.
 4.      Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná Objednatelem ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání Zboží.
  Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,06% denně až do zaplacení. Jestliže dosud nedošlo k předání Zboží podle jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem, je Dodavatel oprávněn je zadržet až do uhrazení dlužné částky.
 5.      Jednostranné započtení provedené Objednatelem, při němž by byla započtena pohledávka Objednatele proti pohledávce
  Dodavatele na zaplacení ceny Zboží podle Smlouvy není přípustné.
3. Doručování 
 
     Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu sídla či místa podnikání druhé strany uvedeného ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5 den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.
 
4. Dodání 
 1.      Místem dodání Zboží je sídlo Dodavatele, nebylo-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Za dodání Zboží se považuje převzetí
  Zboží dopravcem nebo oprávněnou osobou Objednatele v sídle Dodavatele. Nestanoví-li Objednatel nejpozději 3 pracovní dny před předáním Zboží písemně výslovně, kdo Zboží převezme, je osoba, která Zboží převezme, považována za oprávněnou. Není-li stranami dohodnuto ve Smlouvě jinak, činí dodací doba 14 dnů ode dne vystavení objednávky nebo byla-li sjednána záloha, ode dne složení zálohy. Objednatel je povinen přijmout i částečné plnění. Objednatel je povinen přijmout plnění i před dobou dodání stanovenou ve Smlouvě či v VOP.
 2.      Objednatel je povinen prohlédnout dodané Zboží bezprostředně po dodání Zboží. Nároky z odpovědnosti za vady, které
  lze zjistit při dodání Zboží (zjevné vady), uplatní Objednatel u Dodavatele nejpozději do 4 pracovních dnů od dodání Zboží. Jestliže Objednatel tuto povinnost nesplní, nároky Objednatele z odpovědnosti za vady Zboží u zjevných vad zanikají. Nároky Objednatele z odpovědnosti za vady Zboží u skrytých vad zanikají, jestliže Objednatel nepodá zprávu Dodavateli o skrytých vadách Zboží do 10 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 
  do 3 měsíců od dodání Zboží.
 3.      Při vzájemně dohodnutém snížení nebo stornování objednávky uhradí Objednatel Dodavateli všechny náklady, které mu
  proto vzniknou. Dojde-li k písemné dohodě o změně provedení Zboží, oproti sjednaným podmínkám, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, kterou tyto změny vyžadují, pokud není stanoveno písemně jinak
 4.      Vlastnické právo ke Zboží nabývá Objednatel teprve úplným uhrazením ceny Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na
  Objednatele v okamžiku dodání Zboží.
5.  Závěrečná ustanovení 
 1.      Tyto VOP jsou platné a účinné dnem jejich podpisu Objednatelem nebo dnem, kdy s nimi objednatel projeví výslovně
  souhlas při uzavření Smlouvy (podpisu objednávky).
 2.      Tyto VOP či Smlouva mohou být doplněny nebo změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.
 3.      Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit.
  Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu.
 4.      Tyto obchodní podmínky a Smlouva se řídí zák. č. 513/1991, obchodním zákoníkem, v platném znění, a právním řádem
  České republiky.

Pozor! Jedná se pouze o fiktivní obchod, zcela v souladu s institutem studentských "fiktivních firem". Objednávky nejsou vyřizovány!

 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.